Lyrics by Skull Demon
4 tracks - Add missing lyric

ad
Don't Stop
Skull Demon & Frenzy
Frenchcore - 2021 - Baazar

Lost Melody
Skull Demon
Frenchcore - 2018 - Lost Melody

Miracles
Skull Demon & Sghenny
Frenchcore - 2023 - Miracles

Voices From Heaven
Skull Demon
Frenchcore - 2018 - Voices From Heaven

4 tracks - Add missing lyric