Lyrics by Frenzy
2 tracks - Add missing lyric

ad
Back Around
AALYX & Frenzy
Frenchcore - 2022 - Back Around

Don't Stop
Skull Demon & Frenzy
Frenchcore - 2021 - Baazar

2 tracks - Add missing lyric