Lyrics by Killshot
3 tracks - Add missing lyric

ad
Day For Night
Act of Rage & Killshot
Hardstyle - 2019 - Day For Night

Disco Weapon
Delete & Killshot
Hardstyle - 2019 - Disco Weapon

Rauwdouwer
Nolz & Killshot
Hardstyle - 2018 - Nocturnolz

3 tracks - Add missing lyric