Lyrics by Stargutz
2 tracks - Add missing lyric

ad
2Death
Stargutz
Hardstyle - 2014 - 2Death

Burn
Stargutz
Hardstyle - 2015 - Burn

2 tracks - Add missing lyric