Lyrics by Somna
2 tracks - Add missing lyric

ad
Secret
Somna & HALIENE
Trance - 2019 - Secret

Wish Upon
Somna & Sally Oh
Trance - 2019 - Wish Upon

2 tracks - Add missing lyric