Lyrics by Sesto Sento
2 tracks - Add missing lyric

ad
Mysterious Ways
Sesto Sento
Psychedelic/Goa - 2008 - Key To The Universe

P.L.U.R
Sesto Sento
Psychedelic/Goa - 2012 - P.L.U.R

2 tracks - Add missing lyric