Lyrics by Mithridate
6 tracks - Add missing lyric

ad
Crystal Shit
Mithridate vs Paranoizer
Terror/Speedcore - 2016 - Crystal Shit EP

Dangerous
Mithridate
Terror/Speedcore - 2016 - Crystal Shit EP

Fok off
Drokz & Mithridate
Terror/Speedcore - 2015 - Ammunition EP

Headz Will Roll
Mithridate & Paranoizer
Terror/Speedcore - 2019 - Terrordrang Records 002

HKV 2015 Anthem
Drokz & Akira & Mithridate & Paranoizer
Terror/Speedcore - 2015

Time 2 Play
Mithridate vs Paranoizer
Terror/Speedcore - 2015 - Terrordrang

6 tracks - Add missing lyric