Lyrics by Melanie Martinez
7 tracks - Add missing lyric

ad
Carousel
Melanie Martinez
Pop - 2014 - Dollhouse EP

Dead To Me
Melanie Martinez
Pop - 2014 - Dollhouse EP

Dollhouse
Melanie Martinez
Pop - 2014 - Dollhouse EP

Gingerbread Man
Melanie Martinez
Pop - 2015 - Gingerbread Man

Pity Party
Melanie Martinez
Pop - 2015 - Cry Baby

Play Date
Melanie Martinez
Pop - 2015 - Cry Baby

Tag You're It
Melanie Martinez
Pop - 2015 - Cry Baby

7 tracks - Add missing lyric