Lyrics by Kruelty & Criminal Mayhem
2 tracks - Add missing lyric

ad
Infernal
Kruelty & Criminal Mayhem
Hardstyle - 2019 - Infernal

Slaves of Doom
Kruelty & Criminal Mayhem
Hardstyle - 2022 - Slaves of Doom

2 tracks - Add missing lyric