Lyrics by Criminal Mayhem
8 tracks - Add missing lyric

ad
Blood Moon
Criminal Mayhem
Hardstyle - 2019 - Blood Moon

Chaos
Criminal Mayhem
Hardstyle - 2019 - Chaos

Dropping Bombs
Criminal Mayhem & Element
Hardstyle - 2020 - Dropping Bombs

Justice
DJ Thera & Criminal Mayhem
Hardstyle - 2019 - Justice

Punishment
Criminal Mayhem
Hardstyle - 2020 - Punishment

Ragnarök
Criminal Mayhem
Hardstyle - 2020 - Ragnarök

Rampenlicht
Criminal Mayhem
Hardstyle - 2020 - Rampenlicht

The Reason
Criminal Mayhem
Hardstyle - 2020 - Chemical Compound Vol. 2

8 tracks - Add missing lyric