Lyrics by KC Nwokoye
1 track - Add missing lyric

ad
Caroline
KC Nwokoye
Funk/Soul - 2013 - Shine

1 track - Add missing lyric