Lyrics by Golpe
2 tracks - Add missing lyric

ad
FSociety
Golpe & Lukas
Hardtechno/Schranz - 2017 - FSociety EP

Just Do It
Golpe
Hardtechno/Schranz - 2015 - Just Do It EP

2 tracks - Add missing lyric