Lyrics by Godsmack
4 tracks - Add missing lyric

ad
Awake
Godsmack
Metal - 2000 - Awake

FML
Godsmack
Metal - 2014 - 1000HP

Nothing Comes Easy
Godsmack
Metal - 2014 - 1000HP

Something Different
Godsmack
Metal - 2014 - 1000HP

4 tracks - Add missing lyric