Lyrics by Delete & Killshot
1 track - Add missing lyric

ad
Disco Weapon
Delete & Killshot
Hardstyle - 2019 - Disco Weapon

1 track - Add missing lyric