Lyrics by Darklight
4 tracks - Add missing lyric

ad
A.U.D.I.O.
Darklight
Hardstyle - 2009 - A.U.D.I.O. / Hardstyle!!!

Faces
Darklight
Hardstyle - 2009

Puzzle
Darklight
Hardstyle - 2015

Sextacy
Darklight
Hardstyle - 2011

4 tracks - Add missing lyric