Lyrics by DJ Ocram
2 tracks - Add missing lyric

ad
Ready To Fly
O.B.I. & DJ Ocram
Hardtechno/Schranz - 2015 - Ready To Fly

Who The F... Is Chuck Norris?
DJ Ocram
Hardtechno/Schranz - 2010 - Paper And Pen

2 tracks - Add missing lyric