Lyrics by Archetypez
2 tracks - Add missing lyric

ad
Reckoning
Firelite & Archetypez
Hardstyle - 2017 - Reckoning

Stand Together
Archetypez
Hardstyle - 2015

2 tracks - Add missing lyric