Lyrics by Alex Bartlett
1 track - Add missing lyric

ad
Amnesia (Flutlicht vs. S.H.O.K.K Mix)
Alex Bartlett
Trance - 2001 - Amnesia (Remixes)

1 track - Add missing lyric