Lyrics by Act of Rage & Killshot
1 track - Add missing lyric

ad
Day For Night
Act of Rage & Killshot
Hardstyle - 2019 - Day For Night

1 track - Add missing lyric