0 (0 rates - 0 favorites)


Adithya Srinivasan - Gham e Duniya lyrics


ad
Gham-e-duniya se gar payi bhi fursat sar uthaney ki
Falaq ka dekhna taqreeb tere yaad aane ki

Khulega kis tarah mazmoon mere maqtoob ka yarab
Qasam khayi hai us kafir ne kaghaz ke jalane ki

Kahun kya khoobi-e-auzaag-e-ibnaa-e-zamaan Ghalib
Badi ki usne jis se humne ki thi barhaa neki

  • Release
  • Gham e Duniya

  • Year
  • 2013

  • Genre

  • Submitted
  • Aug 17, 2013
  • 639 views

Top achievedBETA
#1 Daily Folk/World/Country

 
Comment on this lyric
Register
Change username? Login with your existing account and contact us