Lyrics by Zatox & Dave Revan
3 tracks - Add missing lyric

ad
Hasta La Muerte
Zatox & Dave Revan
Hardstyle - 2019 - Hasta La Muerte

Liberation
Zatox & Dave Revan
Hardstyle - 2015 - Liberation

Still Screaming
TNT & Zatox & Dave Revan
Hardstyle - 2018 - Still Screaming

3 tracks - Add missing lyric