Lyrics by W4cko & Avero
1 track - Add missing lyric

ad
The Blue
W4cko & Avero
Hardstyle - 2015 - The Blue

1 track - Add missing lyric