Lyrics by The Viper & Neophyte
3 tracks - Add missing lyric

ad
First Aid
The Viper & Neophyte
Hardcore/Gabber - 2015

FREE
The Viper & Neophyte
Hardcore/Gabber - 2016 - FREE

Nothing To Lose
The Viper & Neophyte
Hardcore/Gabber - 2011 - Wasting Away

3 tracks - Add missing lyric