Lyrics by Slim Shore & B-Front
3 tracks - Add missing lyric

ad
Charger
Slim Shore & B-Front
Hardstyle - 2011 - Charger

Chemical
Slim Shore & B-Front
Hardstyle - 2010 - Scary Noises / Chemical

Scary Noises
Slim Shore & B-Front
Hardstyle - 2010 - Scary Noises / Chemical

3 tracks - Add missing lyric