Lyrics by Sinister Souls & Pythius
2 tracks - Add missing lyric

ad
New Era
Sinister Souls & Pythius
DnB - 2013 - White Noise + New Era

Ultimatum
Sinister Souls & Pythius
DnB - 2017 - Make Some Noise

2 tracks - Add missing lyric