Lyrics by Showtek ft. MC DV8
3 tracks - Add missing lyric

ad
Back 2 Reality
Showtek ft. MC DV8
Hardstyle - 2008 - Hold Us Back Vinyl

Back 2 School
Showtek ft. MC DV8
Hardstyle - 2008 - Hold Us Back Vinyl

Hold Us Back
Showtek ft. MC DV8
Hardstyle - 2008 - Hold Us Back Vinyl

3 tracks - Add missing lyric