Lyrics by Nagazaki & Supire
1 track - Add missing lyric

ad
Destroy Mankind
Nagazaki & Supire
Hardcore/Gabber - 2020 - Destroy Mankind

1 track - Add missing lyric