Lyrics by Na-Goyah vs DJ Kristof
5 tracks - Add missing lyric

ad
Standing Still
Na-Goyah vs DJ Kristof
Hardcore/Gabber - 2009 - Standing Still Vinyl

Strangers Dome
Na-Goyah vs DJ Kristof
Hardcore/Gabber - 2010 - Vendetta

Temper
Na-Goyah vs DJ Kristof
Hardcore/Gabber - 2009 - Standing Still Vinyl

Tha Ultimate
Na-Goyah vs DJ Kristof
Hardcore/Gabber - 2009 - Earthquake - Nature's Revenge

Vendetta (The Anthem)
Na-Goyah vs DJ Kristof
Hardcore/Gabber - 2010 - Vendetta (The Anthem)

5 tracks - Add missing lyric