Lyrics by Insane & Stone
1 track - Add missing lyric

ad
Day By Day
Insane & Stone
Dance/House - 2017 - Day By Day

1 track - Add missing lyric