Lyrics by IRA & Gemma Pavlovic
1 track - Add missing lyric

ad
Sweet Surrender
IRA & Gemma Pavlovic
Trance - 2015 - Sweet Surrender

1 track - Add missing lyric