Lyrics by ILIRA & VIZE
1 track - Add missing lyric

ad
Dynamite
ILIRA & VIZE
Dance/House - 2021 - Dynamite

1 track - Add missing lyric