Lyrics by Floxytek & Tanukichi & 6th
2 tracks - Add missing lyric

ad
Excalibur
Floxytek & Tanukichi & 6th
Frenchcore - 2021 - Excalibur

Irish Titan
Floxytek & Tanukichi & 6th
Frenchcore - 2020 - Irish Titan

2 tracks - Add missing lyric