Lyrics by Carnag 744 vs DJ Vortex
2 tracks - Add missing lyric

ad
Bring The Noise
Carnag 744 vs DJ Vortex
Hardstyle - 2011 - Bring The Noise / Fantastic Dream

Fantastic Dream
Carnag 744 vs DJ Vortex
Hardstyle - 2011 - Bring The Noise / Fantastic Dream

2 tracks - Add missing lyric