Lyrics by C-Netik & Memtrix
1 track - Add missing lyric

ad
Vicious Circle
C-Netik & Memtrix
DnB - 2012 - Vicious Circle / Oren Ishii

1 track - Add missing lyric