Lyrics by Blasco ft. Szen
1 track - Add missing lyric

ad
Hurt
Blasco ft. Szen
Hardstyle - 2015 - Hurt

1 track - Add missing lyric