Lyrics by Berzärk & Frenesys
2 tracks - Add missing lyric

ad
No Mercy
Berzärk & Frenesys
Terror/Speedcore - 2018 - No Mercy

We Design Madness
Berzärk & Frenesys
Hardcore/Gabber - 2020 - We Design Madness

2 tracks - Add missing lyric