Lyrics by Aura Vortex & Blazy
2 tracks - Add missing lyric

ad
B.Y.O.B
Aura Vortex & Blazy & Dang3r
Psychedelic/Goa - 2016 - B.Y.O.B

Nuke
Aura Vortex & Blazy
Psychedelic/Goa - 2016 - Activation EP

2 tracks - Add missing lyric