Lyrics by Stereotype & Sopheye
1 track - Add missing lyric

ad 1 track - Add missing lyric