Lyrics by Starsplash
10 tracks - Add missing lyric

ad
Alive
Starsplash
Hands Up! - 2004 - Alive

Can U Kick It
Starsplash
Hands Up! - 2004 - Can U Kick It

Cold As Ice
Starsplash
Hands Up! - 2004 - Cold As Ice

Cold As Ice (Club Mix)
Starsplash
Hardstyle - 2004 - Cold As Ice Vinyl

Endless Fantasy
Starsplash
Hands Up! - 2003 - Endless Fantasy

Fly Away (Owner Of Your Heart)
Starsplash
Hands Up! - 2003 - Fly Away (Owner Of Your Heart)

Free
Starsplash
Hands Up! - 2002 - Free

Hardstyle
Starsplash
Hands Up! - 2004 - Hardstyle / Encoded Decoded

Rainbow In The Sky
Starsplash
Other - 2002 - Rainbow In The Sky

Travel Time
Starsplash
Hands Up! - 2003 - Travel Time

10 tracks - Add missing lyric