Lyrics by Avi8
11 tracks - Add missing lyric

ad
Boundless
Avi8
Hardstyle - 2015

Breathe
Avi8
Hardstyle - 2017 - Breathe

Don't Go
Avi8
Hardstyle - 2017

Emptiness
Avi8 & Cyber
Hardstyle - 2016

Escape
Avi8
Hardstyle - 2017 - Escape

Loneliness
Avi8
Hardstyle - 2016 - Loneliness

Revulsion
Avi8
Hardstyle - 2015

Wait Forever
Avi8
Hardstyle - 2015

Where Are You
Avi8
Hardstyle - 2016

Wonderland
Avi8
Hardstyle - 2016 - Wonderland

You're Home
Avi8
Hardstyle - 2014

11 tracks - Add missing lyric