Lyrics by Metalocalypse: Dethklok
2 tracks - Add missing lyric

ad
Birthday Dethday
Metalocalypse: Dethklok
Metal - 2007 - The Dethalbum

Fansong
Metalocalypse: Dethklok
Metal - 2007 - The Dethalbum

2 tracks - Add missing lyric