Lyrics by Wex vs Teka-B
1 track - Add missing lyric

ad
Weekend
Wex vs Teka-B
Jumpstyle - 2007

1 track - Add missing lyric