Lyrics by Peaky Pounder
6 tracks - Add missing lyric

ad
Hevonen
Peaky Pounder
Hardcore/Gabber - 2006 - Kippis!

Hoitaa
Peaky Pounder
Hardcore/Gabber - 2007 - Positiivista

Kärki
Peaky Pounder
Hardcore/Gabber - 2006 - Kippis!

Kreikkalais Kirkkoa
Peaky Pounder
Hardcore/Gabber - 2004 - Pidikkeen

Nopea
Peaky Pounder
Hardcore/Gabber - 2008 - Nervo

Yksilö Oikea
Peaky Pounder
Hardcore/Gabber - 2006 - Kippis!

6 tracks - Add missing lyric